Yearly Archives: 2021

QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG HIỆU QUẢ

1

Trải nghiệm khách hàng (CX) – bao gồm toàn bộ các tương tác trực tiếp và gián tiếp  giữa một tổ chức và khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch. Quá trình này tính từ thời điểm khách hàng biết đến thương hiệu,  tìm hiểu, tiếp nhận, quyết định mua hàng, trải nghiệm dịch vụ […]

Các Chỉ Số Đo Lường Trải Nghiệm Khách Hàng Hàng Đầu Hiện Nay

0

Trải nghiệm khách hàng quyết định nhận thức của khách hàng về thương hiệu/doanh nghiệp. Sản phẩm chất lượng, dịch vụ đẳng cấp hay không là từ nhận thức của khách hàng chứ không phải từ sự tự định vị của doanh nghiệp. Đo lường trải nghiệm khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp quản trị […]