SOI.Pro Check Up – Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Của Hệ Thống


Nhằm mục đích đồng hành cùng các doanh nghiệp kiểm soát việc tuân thủ quy định của các nhân viên tham gia vào chu trình phục vụ, tạo sự đồng nhất trong chất lượng dịch vụ khách hàng của hệ thống, SOI.Pro triển khai chương trình “Đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng của hệ thống” theo hình thức khách hàng bí mật.

Chương trình đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng giúp doanh nghiệp:

· Nhìn nhận bức tranh tổng quan về chất lượng dịch vụ khách hàng của hệ thống

· Nhận định những vấn đề bất ổn trong chu trình phục vụ khách hàng

· Nắm bắt được các tiêu chuẩn chung và xu hướng chất lượng dịch vụ trong ngành.

Thông tin chi tiết về chương trình:

SOI.Pro CheckUp 1SOI.Pro CheckUp 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *