Monthly Archives: December 2021

QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG HIỆU QUẢ

1

Trải nghiệm khách hàng (CX) – bao gồm toàn bộ các tương tác trực tiếp và gián tiếp  giữa một tổ chức và khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch. Quá trình này tính từ thời điểm khách hàng biết đến thương hiệu,  tìm hiểu, tiếp nhận, quyết định mua hàng, trải nghiệm dịch vụ […]